मल्लरानी गाउँपालिका

Office Automation System (स्व चालित विध्युतिय प्रणाली)


Welcome to the office automation system. Select the module.

User Management

 

HR Management

पि.आई.एस्. + ई-हाजिरी

Document Management

दर्ता / चलानी / ई-कार्यपालिका

Project Management

योजना व्यवस्थापन

Tax Billing System

कर संकलन प्रणाली

Building Permit System

घर नक्सा पास

Recommendation

शिफारिस

Inventory Management

जिन्सी व्यवस्थापन

Payroll Management

पे-रोल व्यवस्थापन

Judiciary Management

न्यायिक सम्पादन प्रणाली

Beruju Management

वेरुजु व्यवस्थापन

Agriculture Data Mgmt.

कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली

Hospital Management

अस्पताल व्यवस्थापन प्रणाली

NGO Registration

गै.स.संस्था पञ्जिकरण