मल्लरानी गाउँपालिका

Office Automation System (स्व चालित विध्युतिय प्रणाली)


User Management

 

HR Management

पि.आई.एस्. + ई-हाजिरी

Document Management

दर्ता / चलानी / ई-कार्यपालिका

Project Management

योजना व्यवस्थापन

Tax Billing System

कर संकलन प्रणाली

Recommendation

शिफारिस

Inventory Management

जिन्सी व्यवस्थापन

Hospital Management

अस्पताल व्यवस्थापन प्रणाली